Dagordning

Plats: Spegelsalen Ekvallen kl 19.00

1 Fastställande av röstlängd för mötet.

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3 Val av protokolljusterare och rösträknare.

4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5 Fastställande av föredragningslista.

6 a)Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10. Fastställande av medlemsavgifter.

11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

12.   Val av

a)  ordförande, fyllnadsval 1 år,  Roland Bexander avgår som aviserat vid årsmötet 2019, är tidigare vald att sitta fram till årsmötet 2021

b)  två ledamöter i styrelsen för en tid av två år

Ledamöterna Björn Berglund och Peter Bergkvist är tidigare valda att sitta fram till årsmötet 2021.

c)  två till tre suppleanter i styrelsen för en tid av ett år.

d)  två revisorer för en tid av ett år

e)  två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande:

f)   beslut om val av ombud till SDF-möten

13. Övriga frågor

14. Mötet avslutas

Det händer saker på BK Fiskgjusen
Tisdag 12/11 medlemsmöte

Pin It on Pinterest